Niniejsza Polityka Prywatności (dalej - Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które sklep internetowy „sklep.doorhan.pl”, znajdujący się na domenie sklep.doorhan.pl, może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z serwisu sklep.doorhan.pl, programów i produktów sklepu internetowego.

1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności używane są następujące terminy

1.1.1 „Administracja serwisu sklep.doorhan.pl (zwana dalej Administracją serwisu)” - upoważnieni pracownicy w zarządzaniu serwisem, działający w imieniu „DoorHan Trade Sp. z o.o.”, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2 „Dane osobowe” - wszelkie informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną (podmiotem danych osobowych).

1.1.3 „Przetwarzanie danych osobowych” - każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, zapisywanie, usystematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, modyfikacja), ekstrakcja, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, dostarczanie, dostęp), depersonalizacja, blokada, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4 „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem, aby Operator lub inna osoba, która uzyskała dostęp do danych osobowych, spełniała wymóg niedopuszczenia do ich rozpowszechniania bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, lub innych podstaw prawnych.

1.1.5 „Użytkownik serwisu sklep.doorhan.pl (zwany dalej Użytkownikiem)” - osoba, która ma dostęp do Serwisu przez Internet i korzysta z serwisu sklep.doorhan.pl.

1.1.6 „Cookies” oznacza niewielką część danych przesyłanych przez serwer sieciowy i przechowywanych na komputerze użytkownika, które klient sieciowy lub przeglądarka internetowa przesyła do serwera sieci Web za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę danej strony internetowej.

1.1.7 „Adres IP” jest unikalnym adresem sieci węzła w sieci komputerowej zbudowanej w oparciu o protokół IP.

2.PRZEPISY OGÓLNE

2.1 Korzystanie przez Użytkownika z serwisu sklep.doorhan.pl oznacza, że wyraża on lub ona zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2 W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik zaprzestaje korzystania z serwisu sklep.doorhan.pl.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sklep.doorhan.pl. Sklep Internetowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć na linki dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.4 Administracja serwisu nie sprawdza wiarygodności danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu sklep.doorhan.pl.

 

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji serwisu sklep.doorhan.pl w zakresie nieujawniania i ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na żądanie Administracji serwisu podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego lub podczas składania zamówienia na zakup towarów.

3.2 Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki Prywatności są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza autoryzacyjnego na stronie internetowej sklep.doorhan.pl w sekcji Autoryzacja i zawierają:

§  numery telefonów;

§  nazwisko;

§  imię;

§  patronimik;

§  e-mail;

§  adres do korespondencji;

§  miejsce instalacji.

3.3 Sklep internetowy chroni Dane, które są automatycznie przekazywane podczas przeglądania bloków reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):

§  Adres IP;

§  informacje z plików cookie;

§  Informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do reklamy);

§  czas dostępu;

§  adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;

§  Odsyłacz (adres poprzedniej strony).

3.3.1 Wyłączenie cookies może spowodować niemożność dostępu do tych części strony internetowej Sklepu Internetowego, które wymagają autoryzacji.

3.3.2 Sklep internetowy sklep.doorhan.pl zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, do kontroli legalności płatności finansowych.

3.4 Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powyższym ustępie. 5.2. i 5.3.

4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1 Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację serwisu sklep.doorhan.pl w celach marketingowych:

4.1.1 Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie sklep.doorhan.pl w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży i sprzedaży towarów na odległość ze sklep.doorhan.pl.

4.1.2 Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu sklep.doorhan.pl.

4.1.3 Informacje zwrotne od Użytkownika, w tym wysyłanie zawiadomień, zapytań dotyczących korzystania z serwisu sklep.doorhan.pl, świadczenia usług, przetwarzania wniosków i aplikacji Użytkownika.

4.1.4 Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

4.1.5 Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.

4.1.6 Utworzenie konta do dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7 Zawiadomienie Użytkownika serwisu sklep.doorhan.pl o statusie Zamówienia.

4.1.8 Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie ulg podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności.

4.1.9 Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu sklep.doorhan.pl.

4.1.10. Udzielanie Użytkownikowi, za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów informacyjnych i innych informacji w imieniu Sklepu Internetowego lub w imieniu partnerów Sklepu Internetowego.

4.1.11. Wykonywanie czynności reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.12. Udostępnianie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów Sklepu Internetowego w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

5. METODY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem środków automatyzacji lub bez wykorzystania takich środków.

5.2 Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja serwisu ma prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, w szczególności oficjalnym dealerom firmy, firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na stronie internetowej „sklep.doorhan.pl”, w tym dostawy Towarów.

5.3 Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane upoważnionym organom państwowym Federacji Rosyjskiej wyłącznie na podstawie i zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.4 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5 Administracja Serwisu podejmie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, jak również przed innymi niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich.

5.6 Administracja Serwisu wraz z Użytkownikiem podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia stratom lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. ZOBOWIĄZANIA STRON

6.1 Użytkownik jest zobowiązany:

6.1.1 Podać informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu sklep.doorhan.pl.

6.1.2 Aktualizacja, uzupełnienie przekazanych informacji o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2 Administracja strony jest zobowiązana:

6.2.1 Wykorzystywanie otrzymanych informacji wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.2 Zapewnić poufność informacji poufnych, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, jak również nie prowadzić sprzedaży, wymiany, publikacji lub ujawniania innych możliwych sposobów podawania danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem punktu 4 niniejszej Polityki Prywatności. 5.2. i 5.3.

6.2.3 Podjęcie środków ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony takich informacji w obrocie handlowym.

6.2.4 Zablokuj dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub wniosku Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia niewiarygodnych danych osobowych lub bezprawnych działań.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY

7.1. Administracja serwisu, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powyższym ustępie. 5.2., 5.3. i 7.2.

7.2. w przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub ujawnienia tych informacji poufnych:

7.2.1 zostały podane do wiadomości publicznej przed ich utratą lub ujawnieniem.

7.2.2 Otrzymano od strony trzeciej przed otrzymaniem jej przez administrację terenu.

7.2.3 został ujawniony za zgodą Użytkownika.

8. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

8.1 Przed wniesieniem pozwu do sądu o rozstrzygnięcie sporu wynikającego ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu, obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2 Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia reklamującego o wynikach rozpatrzenia reklamacji na piśmie.

8.3 W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór zostanie przekazany do rozpatrzenia organowi sądowemu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

8.4 Niniejsza Polityka Prywatności oraz stosunki pomiędzy Użytkownikiem a administracją Strony podlegają aktualnemu ustawodawstwu Rzeczpospolitej Polskiej.

9. WARUNKI DODATKOWE

9.1 Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2 Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na stronie internetowej sklep.doorhan.pl, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3 Wszelkie propozycje lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail info@doorhan.pl.

9.4 Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na stronie sklep.doorhan.pl/polityka-prywatnosci.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.